วานนี่้ (12 พ.ค. 63) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2564 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมประมง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) สถาบันสิ่งแวดล้อมสตอกโฮล์ม เป็นต้น เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยร่วมเพื่อการบริหารจัดการน้ำข้ามพรมแดน ด้านอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ ลุ่มน้ำสาย-น้ำรวก ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา “Joint assessment of Thailand and Myanmar on flood and drought for transboundary water resources management” ของ สทนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับทุน ปี 2018 พร้อมทั้งร่วมพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2564 สาขาทรัพยากรน้ำ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานร่วม สาขาทรัพยากรน้ำ(ฝ่ายไทย) ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง และ(ร่าง) คำสั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาท่าทีและเจรจาความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ