(2 มิ.ย. 63) นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาลุ่มน้ำโขง ค.ศ. 2021 – 2030 และกลยุทธ์องค์กรคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ค.ศ. 2021 - 2025 (MRC Expert Groups For Basin Planning and Strategy and Partnership Meeting) ผ่าน VDO Conference ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปข้อมูลจากประเทศสมาชิก MRC โดยมีนายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ ผู้อำนวยการกองต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้นผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจาก สทนช. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมป่าสักและห้องประชุมท่าจีน ชั้น 8 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร