วานนี้ (4 มิ.ย.63) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วม (JC Chair) ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการประชุม The Special Session of MRC Joint Committee ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาวาระงานเร่งด่วนร่วมกับคณะกรรมการแม่น้ำโขงของ 4 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และรวมถึงการพิจารณาอนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำ (BDS) ของปี ค.ศ. 2021 - 2030 การวางแผนยุทธศาสตร์ (SP) ของปี ค.ศ. 2021 – 2025 การดำเนินงานของขบวนการปรึกษาหารือของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางและการเริ่มขบวนการปรึกษาหารือของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำสานะคาม และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ค.ศ. 2020 (Annual Work Plan - AWP 2020) โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจาก สทนช. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมท่าจีนและห้องประชุมป่าสัก ชั้น 8 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร