เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 63 นายทศพล วงศ์วาร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านงบประมาณ ครั้งที่ 10 (The 10th Budget Committee Meeting) ภายใต้กรอบความร่วมมือ MRC ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับประเทศสมาชิก 4 ประเทศ และประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development partners) อาทิ ออสเตรเลีย เยอรมนี และ สหภาพยุโรป (EU) โดยมีนายสมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สทนช. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานและรายงานการเงินประจำปี 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาทบทวนรายจ่ายครึ่งปีตามแผนงานประจำปี พ.ศ. 2563 (Annual Work Plan 2020) ตั้งแต่ ม.ค. – พ.ค. 63 ที่ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานในปัจจุบัน และการรับรองแผนงาน กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับการทบทวนของปี พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการร่วม (JC) พิจารณา และเสนอต่อคณะมนตรีอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการประชุมฯ ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วม (JC Chair) ประจำปี 2563 ร่วมหารือและกล่าวปิดการประชุมฯ