เมื่อ 8 กรกฎาคม 2563 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสภาน้ำแห่งเอเชีย (Asia Water Council :AWC) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาน้ำแห่งเอเชีย หรือ Board of Council of AWC ครั้งที่ 11 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/กอง และเจ้าหน้าที่ สทนช. ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 8 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีสาธารณรัฐเกาหลีเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกต่าง ๆ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นต้น เข้าร่วม