เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 64 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามโครงการร่วม “การบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง” ครั้งที่ 3 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก GIZ ระยะที่ 2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ H.E. Ponh Sachak Secretary Of State, Ministry of Water Resources and Meteorology, Steering Committee Team Leader ประธานฝ่ายกัมพูชา จากราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วย ผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ทีมงานศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (ICEM) และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS) โดยสำหรับฝ่ายไทย มีนายทศพล วงศ์วาร ผู้ช่วยเลขาธิการ สทนช. ดร.สมปอง บุญประเสริฐ ที่ปรึกษาระดับประเทศโครงการร่วม 9C-9T ดร.สำราญ ชูดวงเงิน ที่ปรึกษาระดับประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สทนช. กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรน้ำ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี ตราด เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม