สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาระดับภูมิภาคระหว่าง ASEAN – MRC เกี่ยวกับความมั่นคงด้านน้ำ: ทางออกสำหรับภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดย ASEAN Secretary ร่วมกับ Mekong River Commission Secretaryระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 (เวลา 8.00 – 16.00 น.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ของไทย ช่องทางการร่วมเสวนาผ่านทาง WebEX link ดังต่อไปนี้ (ปักหมุด)การเสวนาในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00 – 12.00 น