เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2564 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนไทยในคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC Joint Committee) พร้อมด้วย นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ดร.นฤพล สุขุมาสวิน ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย นางทยิดา สิริธีรธำรง ฟัน ก็อรสตันเยอ ผู้อำนวยการกลุ่มเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเสวนาระดับภูมิภาคระหว่างอาเซียน – คณะกรรมาธิการ แม่น้ำโขง (ASEAN – MRC) เกี่ยวกับความมั่นคงด้านน้ำ: ทางออกสำหรับภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS) และสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเป็นเจ้าภาพ