เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางวิมลภัทร บำบัดสรรพโรค คำกันยา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ นายเลิศพันธ์ สุขยิรัญ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ 1 นางทยิดา สิริธีรธำรง ฟัน ก็อร์สตันเยอ ผู้อำนวยการกลุ่มเจรจา ความร่วมมือระหว่างประเทศ นางสาวพุทธิกุล ทองเนื้อสุก วิศวกรโยธาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Sharing Program - KSP) ระหว่างคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือ Mekong River Commission (MRC) และ Korea Development Institute (KDI) ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 8 สทนช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับ 1. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตุ – อุทกวิทยา และการพยากรณ์อากาศแบบไร้รอยต่อผ่านการปฏิบัติการจริงในสภาวะภัยแล้ง 2. แนวทาง กระบวนการ และคำแนะนำในการพยากรณ์ผ่านการใชเ AI และ Big Data 3. การพัฒนาเครื่องมือติดต่อสื่อสารและคำแนะนำช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเรื่องภัยแล้งและอุทกภัย 4. การจัดทำคำแนะนำด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยแล้ง และอุทกภัยแบบบูรณาการ โดยการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกร่วมกันหารือให้ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงขอบเขตการวิจัยให้เหมาะสม