เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 64 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะผู้แทนไทยในคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ 52 (The 52nd Meeting of the MRC Joint Committee) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิก MRC ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS) โดยมีผู้เข้าร่วมฝ่ายไทย ได้แก่ นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. นายทศพล วงศ์วาร ผู้ช่วยเลขาธิการ สทนช. นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สทนช. ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ผู้แทนจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศและกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สทนช. ที่เกี่ยวข้อง