ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง”การติดตามความก้าวหน้าการจัดงานเสวนาวิชาการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง ครั้งที่ 2 (The 2nd Lancang-Mekong Water Resources Cooperation Forum )” ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์