เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมท่าจีน เวลา 14.00 น. Ms.Julia Feeney, Deputy Ambassador จากสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วย นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ นายสมหมาย ช้างพันธุ์ ผู้แทนศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางทยิดา สิริธีรธำรงค์ ฟัน ก็อรสตันเยอ ผู้อำนวยการกลุ่มเจรจาระหว่างประเทศ โดยฝ่ายออสเตรเลียได้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคนใหม่ ของ สทนช. พร้อมทั้งได้ติดตามและร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้ MOU ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระหว่างไทย – ออสเตรเลีย ที่ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา อาทิ Water right, Data Management, Water dialogue เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป