เมื่อ 13 ธ.ค. 64 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สทนช. ร่วมให้การต้อนรับ Clonel Evan Ting ตำแหน่ง Chief of Program Support Division &International Cooperation, Pacific Ocean Division, Mr. Kenneth Book จาก U.S. Army Corps of Engineerings สหรัฐอเมริกา และผู้แทนจากสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้คือ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง สทนช. และ U.S. Army Corps of Engineers ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทยและ U.S. Army Corps of Engineers แห่งสหรัฐอเมริกา รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission; MRC) และคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee: TNMC) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ