การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำการขับเคลื่อนและบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด จังหวัดที่ 6 : จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565