เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น. Mr. Robbert Moree ตำแหน่ง Coordinating Policy Officer on Climate Adaptation and Water จากกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีนายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศและผู้แทนกองการต่างประเทศร่วมการต้อนรับ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สทนช. โดยใช้โอกาสนี้หารือเรื่องความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ MOU ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่าง สทนช. และกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งลงนามเมื่อ 17 มีนาคม 2564 โดย ดร.สุรสีห์ฯ ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงต่อยอดความร่วมมือด้านน้ำระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการป้องกันอุทกภัยและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งเนเธอร์แลนด์มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่น โดยสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศ 1) จัดทำโครงการด้านวิชาการร่วมกัน (Joint Project) เรื่องการป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำ (Sea Water Intrusion) โดยอาจยกกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ตัวอย่าง 2) ศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ (Knowledge Center) ซึ่งจะเป็นพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสองประเทศ 3) การเยี่ยมเยือนเนเธอร์แลนด์เพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือภายใต้ MOU ด้านน้ำ ระหว่างไทย - เนเธอร์แลนด์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในด้านดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไป และ 4) แนวทางการจัดตั้งกองทุนด้านน้ำ “ของไทย” โดยศึกษาจากแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ/กองทุนด้านน้ำที่เนเธอร์แลนด์ใช้ในการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำภายในประเทศเนเธอร์แลนด์