เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกองการต่างประเทศ กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ กองนโยบายและแผนแม่บท และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 15 ราย เข้าร่วมฝึก...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุม 9th MRC Joint Platform ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ /ส่วนฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 8 ผ่านสื่ออิเล็กท...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายทศพล วงศ์วาร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกและกิจกรรมต่อเนื่อง ประจำปี 2564 โดยมีนายชุมลาภ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วย ดร.นฤพล สุขุมาสวิน ที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทย นางสาววรวรรณ นาคบรรพต ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ นายเลิศพันธุ์ สุขยิรัญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2564 นายธวัชชัย นาอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้แทนกองการต่างประเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคหัวข้อ “Primary Data Collection and Analysis for the Pi...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมชั้น 7 เพื่อทบทวนแนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรม หน่วยงานร่...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายทศพล วงศ์วาร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลกและกิจกรรมต่อเนื่อง ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 โดยม...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายชุมลาภ เตชะเสน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามงานตามข้อสั่งการของ ลทช. จากก...

อ่านต่อ