เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2654 ดร.สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานและโครงการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมระดับภูม...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) ขอบเขตงานสำหรับการหารือระดับประเทศเรื่องน้ำในประเทศไทย โดย...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายทศพล วงศ์วาร ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานไทย ครั้งที่ 2 โครงการร่วมบริหารจัดการอุทกภัยและภัยแล้ง ระยะที่ 2 พื้นที่ชายแ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ดร.สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานและโครงการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการอบรมเรื่องการวางแผนลุ่...

อ่านต่อ

สทนช.ร่วมงานเปิดตัวโครงการ Mekong Dam Monitor จากข้อมูลดาวเทียม หวังเอื้อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลบริหารจัดการน้ำแม่น้ำโขงของประเทศท้ายน้ำเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้ (16 ธ.ค.63) เวลา 09.00 น.ดร.สม...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คู่มือการเงินและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับประเทศสมาชิก ฉบั...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และ นาย Péter Kovács ผู้อำนวยการด้านน้ำ กระทรวงมหาดไทยฮังการี (Water Director, Ministry of Interior, Hung...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงประจำปี พ.ศ. 2563 กล่าวเปิดการประชุมประเทศคู่เจรจา ครั้ง...

อ่านต่อ

วันนี้ (21 ต.ค. 63) ดร.สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานและโครงการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมระดับภูมิภาค เร...

อ่านต่อ

เมื่อวานนี้ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมว่าด้วยความร่...

อ่านต่อ