กองการต่างประเทศ มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท บทบาท และท่าทีของประเทศไทยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน้าและการบริหารจัดการทรัพยาก รน้ำระหว่างประเทศ

(๒) เป็นหน่วยงานกลางประสานงานและกำหนดบทบาทของหน่วยงานปฏิบัติในการดำเนินความร่วมมือ การประชุมเจรจา และการจัดท้าความตกลงด้านทรัพยากรน้ากับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

(๓) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการแม่น้าโขงแห่งชาติไทย และคณะกรรมการระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน้าของฝ่ายไทย

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามความร่วมมือระหว่างประเทศ พันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน้ำของหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ากับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง

(๖) ดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์และจัดท้าแผนงานสนับสนุนการประชุมระหว่างประเทศ

(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการมอบหมาย

หมายเหตุ: ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562