ความตกลงในแม่น้ำโขงและระเบียบปฏิบัติ

วีดีทัศน์สร้างการรับรู้และความเข้าใจความตกลงในแม่น้ำโขงและระเบียบปฏิบัติ

Mekong River Agreement and Procedures

The video raises public awareness and comprehension of the Mekong Agreement and its accompanying procedures.